Doorgaan naar hoofdcontent

Download en leer veel van de Philips Bedrijfscursus elektronica

Jos Verstraaten heeft veel werk verzet.

Hij verzamelde, restaureerde en scande deze Philips bedrijfscursussen.

https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/philips-cursus-bedrijfselektronica-1.html


AS01 Elektriciteitsleer deel 1
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus

 • A1 - Inleiding
  • Aan de start
  • Inhoud van de cursus
  • Blokschema van de cursus
  • Traject A
  • Blokschema van traject A
  • Hoe gaan wij te werk?
  • De bedrijfselektronicus
  • Wat kunt u aan het einde van deze cursus?
  • Opbouw van elektronische apparaten
  • Het oefenpaneel
  • Testen
 • A2 - Elektrische stroom
  • Atomen, kernen en elektronen
  • Geleiders en isolators
  • Geladen lichamen
  • Grootheden, eenheden en formules
  • Het symbool voor lading en de eenheid van lading
  • Elektronenstroom
  • Elektronenstroom en elektrische stroom
  • De ampère
  • De bron van elektrische stroom
  • We meten een elektrische stroom
  • Het aflezen van de stroommeter
  • De tien geboden bij het gebruiken van een stroommeter
  • Serieschakeling
  • Parallelschakeling
  • Samenvatting
 • A3 - Elektrische spanning
  • De spanningsbron
  • De eenheid van spanning
  • Belangrijke verschillen tussen stroom- en spanningmeting
  • Regels voor het meten van spanning
  • Het aflezen van de meterschalen
  • Hoogteverschil en hoogte
  • Elektrisch drukverschil en druk
  • Nog eens in het kort
  • Fouten zoeken
  • Samenvatting
 • A4 - Weerstand
  • De tegenstand die aan stroom wordt geboden
  • Schakelingen met weerstanden
  • Conclusies
  • Verhoudingen en quotiënten
  • De wet van Ohm
  • De eenheid van weerstand
  • Toepassing van de wet van Ohm
  • De wet van Ohm in andere vorm
  • Let op de eenheden!
  • 'Weerstand' en 'weerstand'
  • Het meten van de weerstand
  • Samenvatting
 • A5 - Rekenen
  • Waarom we soms rekenen
  • Rekenen eist discipline
  • Herhaling van de vier voornaamste rekenregels
  • Machtsverheffen
  • Benaderingen
  • Rekenen met letters
  • Wat algebra
  • Negatieve getallen
  • Haakjes
  • Haakjes wegwerken
  • Buiten haakjes brengen
  • Samenvatting
 • A6 - Weerstanden
  • Voor- en nadelen van 'weerstand'
  • Wat is een weerstand?
  • Waarvan is de weerstandswaarde afhankelijk?
  • Het materiaal
  • Het berekenen van de weerstandswaarde
  • Warmteontwikkeling in een weerstand
  • Kool als weerstandsmateriaal
  • Het aangeven van de waarde met kleuren
  • De nauwkeurigheid
  • Welke weerstandswaarden zijn verkrijgbaar?
  • Het meten van weerstand
  • Samenvatting
 • A7 - Grafieken
  • Hoe tekenen we een grafiek?
  • Stroom- en spanningsgrafiek
  • Samenvatting
 • A8 - Nog meer over weerstanden
  • Variabele weerstanden
  • Uitvoeringsvormen
  • Codering
  • Meten aan potentiometers
  • Stroom-spanningsgrafieken
  • Conclusie
  • Samenvatting
 • A9 - Rekenen met machten van tien
  • Zeer grote en zeer kleine getallen
  • Overzicht van machten van tien met positieve en negatieve exponenten
  • Vermenigvuldigen van machten van tien met negatieve exponenten
  • Delen van machten van tien met negatieve exponenten
  • Nog enige voorbeelden
  • Samenvatting
 • A10 - Herhaling
  • Hoe bereidt u zich voor op de test?
  • Elektrische lading en elektrische stroom
  • Elektrische spanning
  • Weerstand
  • De wet van Ohm
  • Schematische samenvatting
  • Het meten van stroom, spanning en weerstand
  • Test uzelf in het aflezen van meters
  • Stroom-spanningsgrafiek
  • De potentiometer
  • Temperatuurscoëfficiënt


AS02 Elektriciteitsleer deel 2
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • A12 - Parallelschakeling van weerstanden
  • Parallelschakelen
  • Stroomverdeling
  • Stromen bij parallelschakeling
  • Conclusies
  • Rekenen met breuken
  • Berekening van de vervangingsweerstand
  • Belangrijke opmerking
  • Een handiger berekening van Rp
  • De verhouding van de deelstromen
  • Praktische eigenschappen van de parallelschakeling
  • Conclusies
  • Samenvatting
 • A13 - Serieschakeling van weerstanden
  • Serieschakeling
  • Spanning bij een serieschakeling
  • Spanningsdeling
  • Spanningsdeling over ongelijke weerstanden
  • De vervangingsweerstand
  • De verhouding van de deelspanningen
  • Praktische eigenschappen van de serieschakeling
  • Conclusies
  • Samenvattende vergelijking van parallel- en serieschakeling van weerstanden
 • A14 - Het meten van gelijkstromen en -spanningen
  • Het meetsysteem
  • Conclusie
  • De stroommeter
  • Het vergroten van het stroombereik
  • Conclusie
  • De spanningsmeter
  • Het vergroten van het spanningsbereik
  • Conclusie
  • Het aantal ohm per volt
  • Let op!
  • Opmerking: gevoeligheid
  • Conclusie
  • Fouten bij het meten
  • Hoe vermijden we fouten bij het meten?
  • Samenvatting
 • A15 - Arbeid, energie, vermogen
  • Kracht
  • Massa en gewicht
  • Het samenstellen van krachten
  • Arbeid
  • Energie
  • Andere eenheden voor arbeid en energie
  • Vermogen
  • Voorbeelden
  • Samenvatting
 • A16 - De spanningsbron
  • Element, accu en batterij
  • Inwendige weerstand en E.M.K.
  • Spanningsbron en stroombron
  • Praktische opmerkingen
  • Klemspanning bij verschillende belastingen
  • Samenvatting
 • A17 - Gemengde schakeling van weerstanden
  • De vervangingsweerstand
  • Weerstandsmeting aan gemengde schakelingen
  • Stromen en spanningen in gemengde schakelingen
  • Het vereenvoudigen van schakelingen
  • Een belaste spanningsdeler
  • De invloed van het belasten van een spannningsdeler
  • Samenvatting
 • A18 - Elektrisch vermogen
  • De formule P = U.I
  • Voorbeeld
  • De formule P = U.I in andere vormen
  • Worteltrekken
  • Nog enige voorbeelden van wortelvormen
  • Samenvatting
 • A19 - Elektrische en thermische energie
  • Elektrische energie
  • Warmte
  • De warmtecapaciteit
  • Voorbeeld
  • De kWh
  • Het warm worden van een weerstand
  • Vermogen van weerstanden
  • Het vermogen van een voedingsbron
  • Samenvatting
 • A20 - Spanningsdeler en brug van Wheatstone
  • Potentiometers
  • Lineaire en logaritmische potentiometers
  • Kenmerken van de logaritmische schaal
  • Het gebruik van een potentiometer als regelbare weerstand
  • De spanningsdeler
  • Het gebruik van een potentiometer als spanningsdeler
  • Metingen aan een potentiometer
  • Conclusies
  • De brug van Wheatstone
  • Meting aan een brug van Wheatstone
  • Het meten van een weerstand met een brug van Wheatstone
  • Samenvatting
 • A21 - Herhaling 2A
  • Enkele tips
  • Parallel- en serieschakeling van weerstanden
  • Gemengde schakelingen
  • Meting van stroom en spanning
  • De voedingsbron
  • Het meten van Ri
  • Geheugensteun: grootheden, symbolen en eenheden
  • Omrekeningsfactoren
 • A22 - Herhaling 2B
  • De spanningsdeler
  • De potentiometer
  • De toepassing van potentiometers
  • Kracht, massa en gewicht
  • Arbeid, energie en vermogen
  • Elektrisch vermogen en elektrische energie
  • Belangrijke opmerking
  • Onthoud!
  • De brug van Wheatstone

AS03 Elektriciteitsleer deel 3
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • A24 - Wisselstroom en wisselspanning
  • Gelijkspanning en wisselspanning
  • De grafische voorstelling van de spanning
  • De frequentie en de periodetijd
  • De grafische voorstelling van de stroom
  • Bepaling van de lading
  • Het gemiddelde
  • Voorbeeld
  • Probeer zelf eens!
  • Bepaling van de gemiddelde waarde in grafieken
  • Berekening van de gemiddelde waarde bij wisselstromen
  • Welke waarde wijst een draaispoelmeter aan?
  • Samenvatting
 • A25 - De verschillende stroom- en spanningssoorten
  • Zuivere gelijk- en zuivere wisselstromen
  • Pulserende gelijkstroom
  • Onzuivere wisselstroom
  • De overeenkomstige spanningssoorten
  • Opmerking
  • Hoe ontstaat een onzuivere wisselspanning?
  • Symmetrische en niet-symmetrische wisselstromen
  • Nog enige vaak voorkomende begrippen
  • Samenvatting
  • Test uzelf!
 • A26 - De oscilloscoop
  • De elektronenstraalbuis
  • Let op!
  • Het verkrijgen van een scherpe lichtstip
  • Het verplaatsen van de lichtstip
  • Verplaatsen van de lichtstip op het scherm van een oscilloscoop
  • De oscilloscoop als grafiekenschrijver
  • Het gebruik van de 'TIME-DIV'-schakelaar
  • De verticale as als spannings-as
  • Het meten van gelijkspanning met de oscilloscoop
  • Wisselspanning zichtbaar maken
  • Onzuivere wisselspanning met scheiden van de gelijkspanningscomponent
  • Het stilstaan van het beeld
  • Stilzetten van het beeld
  • Volgorde van de bediening
 • A27 - Meetkunde en trigonometrie
  • Lijnen en hoeken
  • Driehoeken
  • De stelling van Pythagoras
  • Twee bijzondere rechthoekige driehoeken
  • De sinus van een hoek
  • De sinus van enige 'mooie' hoeken
  • De sinus van hoeken in een eerste kwadrant 
  • Voorbeelden
  • Samenvatting
  • Berekeningen in rechthoekige driehoeken
  • De grafiek van het verloop van de sinus van hoeken tussen 0° en 90°
  • Het verloop van de sinus in vier kwadranten
  • Samenvatting
 • A28 - Het meten van onbekende spanningen met de oscilloscoop
  • Gelijkstromen en spanningen
  • Wisselstromen en spanningen
  • De sinusvormige wisselspanning
  • Waar komen sinusvormige spanningen vandaan?
  • Het meten met de oscilloscoop
  • Het meten van de grootte en de frequentie van een onbekende spanning
  • Conclusies
  • Het meten van een onbekende spanning (1)
  • Conclusie
  • Het meten van een onbekende spanning (2)
  • Conclusie
  • Het meten van een onbekende spanning (3)
  • Conclusie
  • Spanningssoorten en hun aanduidingen
 • A29 - Nog wat goniometrie
  • Wat wij al weten
  • De cosinus
  • De tangens en de cotangens
  • Radialen
  • Het gebruik van een tafel
  • Opmerking
  • Voorbeelden van het gebruik van goniometrische verhoudingen
  • Samenvatting
 • A30 - Sinusvormige wisselspanning
  • De grafische voorstelling van een wisselspanning
  • Conclusies
  • De projectie van een lijnstuk
  • De vector voorstelling
  • De hoekfrequentie
  • De formule voor een sinusvormige wisselspanning
  • De formule met ω en t
  • Voorbeeld
  • Samenvatting
 • A31 - De gemiddelde waarde van sinusvormige stromen en spanningen
  • De gemiddelde waarde
  • De gemiddelde waarde van een halve periode van een sinusvormige wisselstroom
  • De effectieve waarde
  • Verhitting door wissel- en gelijkstroom
  • Conclusies
  • De effectieve waarde van sinusvormige wisselspanning en wisselstroom
  • Het praktisch belang van de effectieve waarde
  • Het wisselstroomvermogen in een weerstand
  • De effectieve waarde van niet-sinusvormige stromen en spanningen
  • Voorbeelden
  • Samenvatting
 • A32 - Herhaling 3
  • Wisselstromen en -spanningen
  • Symmetrische en niet-symmetrische wisselstroom
  • De gemiddelde waarde
  • De opbouw van pulserende gelijkstromen en onzuivere wisselstromen
  • Enkele wisselstroombegrippen
  • Sinusvormige wisselstroom
  • Hoe een sinusvormige wisselspanning is voor te stellen
  • De grafische voorstelling
  • De cirkel voorstelling
  • De vector voorstelling
  • De formule voorstelling
  • De gemiddelde waarde van een halve periode van sinusvormige wisselstroom
  • De effectieve waarde
  • De effectieve waarde van een sinusvormige wisselstroom en -spanning
  • Geheugensteun

AS04 Elektriciteitsleer deel 4
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • A34 - De fase
  • Wisselstroom en spanning bij een weerstand
  • Het zichtbaar maken van een stroom op een oscilloscoop
  • Opdracht: Meten van een stroom met een oscilloscoop
  • In fase en in tegenfase zijn
  • Metingen aan een spanningsdeler met behulp van een oscilloscoop
  • In fase verschoven zijn
  • De som van in fase verschoven spanningen
  • Voorbeeld 1
  • Voorbeeld 2
  • Voorbeeld 3
  • Meten van in fase verschoven spanningen
  • Samenvatting
 • A35 - De condensator
  • Wat is een condensator?
  • Laden en ontladen van een condensator
  • Laden en ontladen van een condensator opmeten
  • De capaciteit
  • De eenheid van capaciteit
  • Enkele praktische opmerkingen
  • Waar hangt de capaciteit vanaf?
  • Voorbeeld
  • Stroom door een condensator
  • Spanning en stroom bij een condensator
  • Conclusie
  • Opmerking
  • Gelijk- en wisselspanning op een condensator
  • Conclusie
  • Toepassingen van een condensator
  • Samenvatting
 • A36 - De condensator op wisselspanning
  • De reactantie van een condensator
  • Het meten van de reactantie
  • Conclusies
  • Het meten van X van een grotere C
  • Conclusies
  • De reactantie in formule
  • Serieschakeling van condensatoren
  • Meten aan een serieschakeling van C's
  • Parallelschakeling van condensatoren
  • Meten aan een parallelschakeling van C's
  • Samenvatting
 • A37 - De fase van wisselspanning en -stroom bij een condensator
  • Het bekijken van de fase van wisselspanning en -stroom bij een condensator
  • Bij een condensator ijlt de wisselstroom 90° voor op de wisselspanning
  • Nogmaals stroom en spanning bij een condensator
  • Serieschakelingen van weerstanden en condensatoren
  • Serieschakeling van R en C
  • De impedantie van een serieschakeling van R en C
  • Let op!
  • Voorbeeld
  • Het scheiden van wissel- en gelijkspanning
  • Spanningsverdeling over een serieschakeling van R en C
  • Samenvatting
 • A38 - De parallelschakeling van R en C
  • De parallelschakeling van R en C
  • Merk op
  • Meten aan R en C parallel
  • Afvlakking
  • Afvlakking constateren
  • Het scheiden van gelijk- en wisselspanning en het scheiden van gelijk- en wisselstroom
  • Opmerking
  • Samenvatting 
 • A39 - Wisselstroomvermogen
  • Vermogen bij wisselstroom door een weerstand
  • Vermogen bij wisselstroom door een condensator
  • Overzicht
  • Vermogen bij een wisselspanning op een parallelschakeling van R en C
  • Vermogen bij een wisselstroom door een serieschakeling van R en C
  • Enige opmerkingen
  • Samenvatting
 • A40 - Figuren van Lissajous
  • Het normale gebruik van een oscilloscoop
  • Het vergelijken van twee sinusvormige wisselspanningen
  • Twee spanningen met gelijke frequentie op de oscilloscoop
  • Het vergelijken van frequenties
  • Twee spanningen met een frequentieverhouding 1 : 2 op de oscilloscoop
  • Het afregelen van frequenties
  • Het afregelen van frequenties
  • Samenvatting
 • A41 - Laden en ontladen van een condensator
  • Het laden van een condensator door middel van een gelijkstroom
  • Het ontladen van een condensator door een gelijkstroom
  • Conclusie
  • Laden en ontladen van een condensator door middel van een gelijkstroom
  • Het ontladen van een C via een R
  • Het laden van een C via een R
  • Ontladen en laden van een C via een R
  • Ontladen en laden van een C via een R in de praktijk
  • Het RC-produkt
  • De invloed van het RC-produkt op het (ont)laden van een C
  • De RC-tijd
  • Onthoud
  • Voorbeeld
  • Hoeveel ontlaadt een C zich in RC seconden?
  • Samenvatting
 • A42 - Herhaling 4A
  • De fase
  • Test uzelf
  • Opmerking
  • De vectorsom
  • Ezelsbruggetje
  • Test uzelf
  • De condensator
  • Test uzelf
  • Reactantie
  • Reactantie en capaciteit bij serie- en parallelschakeling van condensatoren
  • Test uzelf
  • Geheugensteun
 • A43 - Herhaling 4B
  • Vectordiagrammen
  • Overzicht van enkele schakelingen
  • Condensator-toepassingen
  • Wisselstroomvermogen
  • Het vergelijken van wisselspanningen
  • Test uzelf
  • Laden en ontladen
  • Test uzelf


AS05 Elektriciteitsleer deel 5
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • A45 - Magnetisme
  • De magneet
  • Het magnetisch veld
  • Fluxlijnen
  • Opdelen van een permanente magneet
  • Magneetveld als gevolg van een stroom
  • Rechte spoel
  • IJzer in een spoel
  • Versterking door ijzer
  • Krachten tussen magnetische velden
  • Opmerking
  • IJzer binnen een spoeltje trekken
  • Samenvatting
 • A46 - De transformator
  • Magnetische flux
  • Het inductieverschijnsel
  • Een spoel in een veranderend magnetisch veld
  • Het principe van de transformator
  • Het principe van de transformator in de praktijk
  • Spanningstransformatie
  • De verliezen
  • Stroomtransformatie
  • Het meten van de spannings- en stroomverhouding bij een trafo
  • Conclusies
  • Weerstandstransformatie
  • Samenvatting van de eigenschappen van een trafo
  • Samenvatting
 • A47 - De zelfinductie van een spoel
  • Het magnetisch veld en het elektrische veld
  • Het laden van een condensator
  • Het ontstaan van een stroom in een spoel
  • Het ontladen van een condensator door middel van een gelijkstroom
  • Het afnemen van de stroom in een spoel door middel van een gelijkspanning
  • Het laten toe- en afnemen van de stroom door een spoel met behulp van gelijkspanning
  • Principe van de zaagtandstroom-generator
  • Korte herhaling
  • De capaciteit van een condensator
  • De zelfinductie van een spoel
  • De naam 'zelfinductie'
  • Samenvatting
 • A48 - De spoel en wisselspanning
  • Wisselspanning op een spoel
  • De reactantie van een spoel
  • Het meten van de reactantie
  • Conclusies
  • Het meten van XL van een spoel met een grotere L
  • Conclusies
  • De reactantie van XL in formule
  • Het bekijken van de fase van wisselspanning en -stroom bij een spoel
  • Fase van stroom en spanning bij een L en bij een C
  • Bij een spoel ijlt de wisselspanning 90° na op de wisselspanning
  • De voornaamste eigenschappen van condensator en spoel kort samengevat
  • Serieschakeling van spoelen
  • Parallelschakeling van spoelen
  • Samenvatting
 • A49 - L-R-Combinaties
  • Serieschakeling van L en R
  • Meten aan een serieschakeling van R en L 
  • Meten aan een serieschakeling van R en L bij een andere frequentie
  • Parallelschakeling van L en R
  • Meten aan een parallelschakeling van R en L
  • Meten aan een parallelschakeling van L en R bij een andere frequentie
  • Vermogen in een spoel
  • Vermogen bij een wisselspanning op een parallelschakeling van R en L
  • Vermogen bij een wisselstroom door een serieschakeling van R en L
  • Enige opmerkingen
  • Samenvatting
 • A50 - Het ontstaan en wegvallen van stroom in een spoel
  • De ideale spoel
  • Het ontstaan en wegvallen van stroom in een ideale spoel
  • Het ontstaan van stroom in de serieschakeling van een spoel en een weerstand
  • Het wegvallen van stroom in een spoel met serieweerstand
  • Het aangroeien en afnemen van stroom in de serieschakeling van een L en een R
  • Het aangroeien en afnemen van stroom in een spoel met serieweerstand
  • Conclusie
  • De praktische spoel
  • Het plotseling laten wegvallen van de stroom in een spoel
  • Samenvatting
 • A51 - Herhaling 5
  • Magnetisme
  • Test uzelf
  • De capaciteit van een condensator en de zelfinductie van een spoel
  • Test uzelf
  • De reactantie
  • Test uzelf
  • Serie- en parallelschakeling van spoelen
  • Test uzelf
  • Vectordiagrammen
  • Overzicht van enkele schakelingen
  • Test uzelf
  • Wisselstroomvermogen
  • Test uzelf
  • De transformator
  • Test uzelf
  • In- en uitschakelen van de stroom bij een spoel
  • Geheugensteun
  • Transformator (ideaal)

AS06 Elektriciteitsleer deel 6
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • A53 - RC- en RL-filters
  • Even ophalen
  • Overzicht en eigenschappen van R, C en L
  • Filters
  • Het C-R-filter
  • Meten aan het C-R-filter
  • De fasehoek van ur ten opzichte van u
  • De fasehoek tussen ur en u bij verschillende frequenties
  • Het R-C-filter
  • Meten aan het R-C-filter
  • De fasehoek bij het R-C-filter
  • Het R-L-filter
  • De frequentie-afhankelijkheid van ul/uc bij een R-L-filter
  • Het L-R-filter
  • Samenvatting filters
 • A54 - De serieschakeling van C, L en R
  • De impedantie
  • Het vectordiagram
  • De stroom door een seriekring
  • Conclusie
  • De opslingering van een seriekring
  • De opslingering
  • De opslinger- of kwaliteitsfactor Q
  • De opslingering hangt af van de aanwezige R
  • Conclusie
  • Meten van de resonantiefrequentie
  • Samenvatting
 • A55 - De parallelschakeling van L, C en R
  • De impedantie
  • Het vectordiagram
  • De stroom door een parallelkring
  • Conclusie
  • Stroomopslingering bij de zuivere parallelkring
  • Conclusie
  • De praktische parallelkring
  • De eigenschappen van de praktische parallelkring
  • Opmerking
  • Meten aan een praktische parallelkring
  • Samenvatting
 • A56 - Banddoorlatende en bandsperrende filters
  • Een banddoorlatend filter
  • Meten aan een banddoorlatend filter
  • Opmerking
  • Een bandonderdrukkend filter
  • Meten aan een bandonderdrukkend filter
  • Opmerking
  • Nog een bandonderdrukkend filter
  • Meten aan dit bandonderdrukkend filter
  • Opmerking
  • Nog een banddoorlatend filter
  • Meten aan dit banddoorlatend filter
  • Opmerking
  • Bandbreedte
  • Opmerking
  • Samenvatting
 • A57 - Gemoduleerde signalen
  • Inleiding
  • Geluid
  • Geluidstrillingen en frequenties
  • Zenden en ontvangen
  • Waarom zijn gemoduleerde signalen nodig voor draadloos overbrengen van berichten?
  • Amplitude- en frequentiemodulatie
  • In een gemoduleerd signaal is geen audiofrequente wisselspanning meer aanwezig
  • Iets meer over het FM-signaal
  • Het afzonderen van een gemoduleerd signaal
  • Het frequentiespectrum
  • Samenvatting
 • A58 - Herhaling 6
  • Enige uitgangspunten
  • Filters
  • Test uzelf
  • De serie-resonantiekring
  • Rekenen met de formule van fo
  • Test uzelf
  • De parallel-resonantiekring
  • Zuivere parallelkring
  • Praktische parallelkring
  • Test uzelf
  • Trillingen
  • Draadloos overbrengen
  • Gemoduleerde signalen
  • Test uzelf
  • Geheugensteun filters
  • Geheugensteun resonantiekringen
  • De seriekring
  • De zuivere parallelkring
  • De praktische parellelkring

AS07 Elektriciteitsleer deel 7
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • A60 - Herhaling 7A
  • De wet van Ohm
  • Test uzelf
  • Gemengde schakeling van weerstanden
  • Oplossing
  • De potentiometer
  • Oplossing
  • Brug van Wheatstone
  • Oplossing
  • EMK, klemspanning en inwendige weerstand
  • Oplossing
  • Gebruik van meters
  • Oplossing
  • Testvragen
  • Uitgewerkte antwoorden op de testvragen
  • Geheugensteun: Grootheden, symbolen en eenheden
  • Geheugensteun: Kwadraten en vierkantswortels
  • Geheugensteun: Sinus, cosinus, tangens, cotangens
 • A61 - Herhaling 7B
  • Periode, periodetijd en frequentie
  • Test uzelf
  • De gemiddelde waarde
  • Test uzelf
  • De effectieve waarde
  • Test uzelf
  • Soorten spanningen en stromen
  • Test uzelf
  • Manieren om een sinusvormige stroom en spanning voor te stellen
  • Test uzelf
  • Vectordiagrammen
  • Test uzelf
  • Figuren van Lissajous
  • Testvragen
  • Uitgewerkte antwoorden op de testvragen
 • A62 - Herhaling 7C
  • Meting van de stroom bij verschillende frequenties door R, C, L, CL en RCL
  • Vragen naar aanleiding van de grafiek
  • Meten met een blokspanning
  • Meten van de spanning over R, C ,L en RCL bij verschillende frequenties
  • Vragen naar aanleiding van de grafiek
  • Meten met een blokstroom
  • Het meten van de amplitude-frequentie-karakeristieken van filters
  • Vragen naar aanleiding van de karakteristieken
  • Testvragen
  • Antwoorden op testvragen
 • A63 - Herhaling 7D
  • Inductie en de transformator
  • Test uzelf
  • Testvragen
  • Herhalingsopdracht 1
  • Herhalingsopdracht 2
  • Test antwoorden


Deel BS01 van de 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' Op archive.org: https://archive.org/details/Philips-Cursus-Bedrijfselektronica

De inhoud van dit cususdeel:

B001 - Inleiding tot het B-deel van de cursus

B002 - Rekenen

B101 - Weerstanden

B102 - Bijzondere weerstanden, de VDR

B103 - Bijzondere weerstanden, de LDR en de NTC weerstand

B104 - Bijzondere weerstanden, de PTC weerstand

B105 - Herhaling


Deel BS02 van de 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' :

Op archive.org: https://archive.org/details/Philips-Cursus-Bedrijfselektronica

De inhoud van dit cususdeel:

B111 - Herhaling fase en condensator

B112 - Herhaling condensator 2

B113 - Toepassingen van de condensator

B114 - Condensators met kleine capaciteit

B115 - Overige condensators

B116 - Herhaling condensators


Deel BS03 van de 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' :

Op archive.org: https://archive.org/details/Philips-Cursus-Bedrijfselektronica


De inhoud van dit cususdeel:


B121 - Herhaling spoel

B122 - Toepassingen van spoelen

B123 - De component 'spoel'

B124 - De transformator: aanpassing

B125 - De component 'transformator'

B126 - Verbindingen: de coaxiale kabel

B127 - Verbindingen

B128 - Herhaling spoel, trafo en verbindingen


Deel BS04 van de 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' :

Op archive.org: https://archive.org/details/Philips-Cursus-Bedrijfselektronica


De inhoud van dit cususdeel:


B201 - De halfgeleiderdiode

B202 - De dynamische karakteristiek

B203 - De belastinglijn

B204 - Toepassingen van de halfgeleiderdiode


Deel BS05 van de 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' :

Op archive.org: https://archive.org/details/Philips-Cursus-Bedrijfselektronica


De inhoud van dit cususdeel:


B207 - De lagentransistor

B208 - Spanningsversterking met een transistor

B209 - Karakteristieken bij een transistor

B210 - De uitgangskarakteristieken

B211 - Het verwerken van wisselstroom door een GES

B212 - Geaarde emitterschakeling met emitterweerstand

B213 - Formules bij de transistor in GES

B214 - Herhaling transistor - 1

B215 - De gemeenschappelijke basisschakeling

B216 - De GCS of emittervolger

B217 - De drie grondschakelingen

B218 - Schakelen met transistor en diode

B219 - Herhaling transistor-2


Deel BS06 van de 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' :


Op archive.org: https://archive.org/details/Philips-Cursus-Bedrijfselektronica


De inhoud van dit cususdeel:


B221 - De veldeffect-transistor

B222 - De karakteristieken van de FET

B223 - De FET in geaarde source-schakeling

B224 - De sourcevolger en nog enige bijzonderheden over de FET

B225 - De MOS-transistor of MOST


BS07 - Elektronische componenten is beschikbaar


Deel BS07 van de 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' :


Bladeren op archive.org:


https://archive.org/details/Philips-Cursus-Bedrijfselektronica/BS07_El…


De inhoud van dit cususdeel:

B231 - De diac

B232 - Het regelen van vermogen

B233 - De thyristor en de triac

B234 - Schakelingen met triac en thyristor

B235 - De unijunction transistor

B236 - Herhaling

B226 - Herhaling FET en MOST


BS08 - Elektronische componenten is nu beschikbaar


De inhoud van dit cususdeel:

B301: De vacuümdiode

B302: De dynamische karakteristieken

B303: De belastingslijn.

B304: Toepassingen van de vacuümdiode

B305: Gasgevulde diodes

B306: Herhaling


BS09 - Elektronische componenten is nu beschikbaar


Het cursusdeel 'De triode en pentode' 


De inhoud van dit cususdeel:

B308 - De triode

B309 - De Ia/Ug-karakteristiek

B310 - De Ia/Ua-karakteristiek

B311 - Vergelijking van de overdrachts- en uitgangskarakteristieken

B312 - De pentode

B313 - De karakteristieken van de pentode

B314 - De kathodevolger

B315 - Instelling en controle van een versterkertrap

B316 - Herhaling triode en pentode

B317 - Herhaling buizen


Op archive.org: https://archive.org/details/Philips-Cursus-Bedrijfselektronica


Deel BS10 van de 'Philips Cursus Bedrijfselektronica'.


Op archive.org: https://archive.org/details/Philips-Cursus-Bedrijfselektronica


De inhoud van dit cususdeel:


B401 - Herhaling 1: Passieve componenten en verbindingen

B402 - Herhaling 2: Halfgeleiderdioden

B403 - Herhaling 3: Halfgeleidercomponenten waarmee men kan versterken

B404 - Herhaling 4: Nogmaals versterkende halfgeleider componenten

Reacties

Populaire posts van deze blog

Denon DHT T100 DESIGNED TO FAIL : bad caps (ceramic caps this time)

A friend gave me a Denon DHT-T100 to look at. Do not spend much time on it.. ok. It had a problem, it started clicking and ticking after power on, and after some time. (a so called intermittent problem) Sometimes it did not tick or click, but it was basically not usable. The clicking had a sharp click in one channel and repeated after about a second, then sound recovered and it would click and drop out again. He told me, do not spend any time on it, yeah, right. ;-) like I would give up after 15 minutes. I wanted to know what was going on with this thing, I found some schematic online and started measuring the usual things. The power supply, 24V did it drop down when a tick occurred ? Difficult to find out because sometimes the thing would play for hours without a glitch. I eventually found out the 24 V PSU, the step down SMPS on board and the LDO's were all ok, all power rails remained within spec, but it still glitched sometimes. (while power was ok) I investigat

Fixed voltage on cheap buck converter (MP1584) conversion with single 0805 resistor

Everywhere I look on the Ali and Ebays I see these step down converters based on MP1584. I bought a couple and actually they are not bad at all. The output voltage is set by the trimming-resistor in the left top corner of the picture. This works OK, but.. it is dangerous because it is rather sensitive to the touch. I decided that I wanted fixed output, so I had to figure out how this thing worked. The datasheet looks like this : R1 in the datasheet is what I call "R feedback" in my image. The value of R2 is mostly 8.2K Ohm in the boards I have seen.  So to set some common values for output voltage: change R1 to 27K for 3V3 output (actually 3.4 volt, but 27K is a standard value) or change R1 to 43K0 for 5.0 Volt output. (43 K is a standard value) A standard 0805 size resistor fits precisely, how convenient ;-). Make sure the other resistor is really 8.2K because that determines the feedback ratio. This way you can not burn up your circ

DPS5005 power supply, remote control using python serial port modbus

Just a short one. I bought one of these things. It can do 50 volt 5 Amp, I have not looked at the quality of the output (noise, overshoot all unknown to me)  but should be alright to control a lamp, a battery or a strip of LED's is my guess. You can easily control the current and voltage output using a serial port. (a usb-serial-rs485 was provided) I seems to talk modbus protocol. To change the baud rate and modbus-slave-address, keep POWER button pressed during power on, this will enter you into the configuration menu. register list here : Register Map for this device. Function Description Number of bytes Decimal places UNIT Read/Write Register address U-SET Voltage setting 2 2 V R/W 0000H I-SET Current setting 2 3 A R/W 0001H UOUT Output voltage display value 2 2 V R 0002H IOUT Output